การรับประกัน

บริษัท ไฟเบอร์ เฮาส์ ครีเอชั่น จำกัด

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการติดตั้งจากบริษัทฯ
เรายืนยันตั้งใจส่งมอบผลงานคุณภาพ วัสดุทุกชิ้น น็อตสกรูทุกตัว เราเลือกใช้แต่ของคุณภาพสูงสุดเท่าที่พึงจัดหา ได้ด้วยทีมช่างและวิศวกรชั้นเลิศ ออกแบบโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความสวยหรูทนทานยาวนานเคียงคู่บ้าน

เพื่อแสดงความจริงใจและตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านคุณภาพมาโดยตลอด จึงขอแจกแจงรายละเอียดการรับประกันดังนี้

  1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพงานติดตั้ง 2 ปีเต็มนับจากวันติดตั้งงานเสร็จสมบูรณ์ โดยอ้างอิงวันที่บนสติกเกอร์รับประกันที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
  2. รับประกันปัญหารั่วซึมจากน้ำฝนธรรมชาติทุกชนิด ที่เกิดจากสาเหตุความบกพร่องของการติดตั้งทั้งนี้ไม่รวมถึงปัญหารั่วซึมอันเกิดจากความบกพร่องของตัวอาคาร
  3. รับประกันปัญหาโครงสร้างบกพร่องเสียหายทุกชนิด ที่เกิดจากสาเหตุความบกพร่องของการติดตั้ง
  4. บริษัทฯ รับผิดชอบค่าแรง, วัสดุอุปกรณ์, ค่าขนส่งและเดินทาง เพื่อซ่อมแซมข้อบกพร่องของผลงานติดตั้งที่เกิดจากสาเหตุความบกพร่องของการติดตั้งเท่านั้น
  5. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมปัญหาอันเป็นผลจาก การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภท, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, การจราจล, อุบัติเหตุทุกประเภท, การกัดกร่อนโดยสารเคมี หรือเหตุจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลอื่น
  6. การรับประกันนี้จะมีผลต่อเมื่อ บริษัทฯได้รับชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์ตามหนังสือสรุปยอดมูลค่างานคงเหลือ ภายในกรอบเวลาเงื่อนไขการชำระเงินแล้วเท่านั้น
  7. การรับประกันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนโอนสิทธิได้ โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงควบคู่กับการรับริการทุกครั้ง
  8. บริษัทฯ ยินดีให้บริการบำรุงรักษาตลอดอายุใช้งานด้วยทีมงานชั้นเลิศ แม้จะพ้นระยะประกัน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
  9. เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพการใช้งานสูงสุด หากต้องการปรับปรุงต่อเติมดัดแปลงแก้ไขกรุณาเรียกใช้บริการจากบริษัท ไฟเบอร์ เฮาส์ ครีเอชั่น จำกัด เท่านั้น

พิมพ์หน้าการรับประกัน